izvestaji

now browsing by category

 

Izveštaj za 2023. godinu

MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE

Sector za pravosudje

Odeljenje za nadzor u pravosudnim organima

U toku 2023.godine za pruzanje pravne pomoci ovom Odboru se obratilo 285 lica,koji su dolaskom u nase prostorije ili preko web sajta ili dopisom trazili Pravnu pomoc.

Analizom slučajeva ljudi koji su se u 2023 godini obraćali za pomoć I podršku Odboru za ljudska prava Leskovac utvrdjemo da su nam se za pomoć i podršku obraćale sledeće kategorije ljudi I to:

1.-Lica Kojima su sudovi u Republici Srbiji posle 01.12.2019 godine izrekli kaznu Zatvor u trajanju od 30 do 40 godina, koja je iz kaznenog Sistema Republike Srbije izbrisana Zakonom o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika objavljenom u Službenom Glasniku Republike Srbije br.35/2029, kršenjem odredbi čl.34 st.2, 143 st.2, čl.145 st.2 I čl.197 st.3 Ustava Republike Srbije, čl.15 st.1 Medjunarodnog pakta o gradjanskim i političkim pravima i čl.5 Krivičnog zakonika Republike Srbije.

-Smatramo za potrebno da kao primer navedemo Slučaj Ace Djordjevića iz sela Vrandol kod Bele Palenke koga je Okružni sud u Nišu pravnosnažnom presudom K.br.188/04 od dana 22.08.2005 godine osudio na kaznu Zatvor u trajanju od 40(četrdeset) godina, zatim Osnovni sud u Požarevcu ga osudio na kaznu Zatvor u trajanju od 6(šest) meseci pravnosnažnom presudom 89 K.br.96/21 od dana 23.05.2022 godine, a dana  02.02.2023 godine Viši sud u Nišu ga je za isto delo osudio na Jedinstvenu kaznu Zatvor u trajanju od 40(četrdeset) godina, KOJA NIJE POSTOJALA U KAZNENOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE  na dan 02.02.2022 godine, tako da u Kazneno popravnom zavodu Požarevac u Zabeli izdržava kaznu zatvor u ukupnom trajanju od 80(osamdeset) godina i 6(šest) meseci, što je nezabeleženo u istoriji Srbskog pravosudja.

-Napisana je Ustavna žalba Ustavnom sudu Srbije sa zahtevom za izdavanje Privremene mere, o kojoj po ustaljenoj praksi taj sud ne oslučuje.

-Karakterističan je slučaj i Vladimira Božovića iz Užica koga su Viši sud u Užicu presudom K.br.8/29 od 08.06.2020 godine, Apelacioni sud u Kragujevcu presudom Kž 1 498/20 od 18.09.2020 godine, i Vrhovni sud Srbije presudom Kzz 1430/2020 od 04.02.2021 godine osudili na kaznu Zatvor u trajanju od 30(godina), koja u vreme sudjenja NIJE POSTOJALA U KAZNENOM SISTEMU Republike Srbije a protivno Odluci Ustavnog suda Srbije IU broj 192/2003 od 15.01.2004 godine objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije br.17/2004 od dana 25.02.2004 godine.

-Ovo je poražavajuće dokumentovano saznanje da sudovi u Republici Srbiji ne primenjuju ustav, potvrdjene medjunarodne ugovore, zakon i Odluke ustavnog suda već primenjuju privatnu neregulisanu pravdu, uzrokujući opštu pravnu nesigurnost u Republici Srbiji.

2.-Za pomoć su nam se obraćala i osudjenja lica koja u zatvorima u Republici Srbiji, pre svega u Tajnom specijalnom istražnom zatvoru Ministarstva pravde i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija koji posluje pod lažnim nazivom fiktivnog Kazneno popravnog zavoda u beogradu zatvorenog tipa sa posebnim obezbedjenjem i u Kazneno popravnom zavodu Požarevac u Zabeli, masovno izdržavaju nepostojeće kazne Zatvor od 30 do 40 godina sa zahtevima da im pomognemo u pisanju zahteva za obnovu postupaka, da bi u skladu sa odredbama čl.34 st.2, čl.197 st.3, čl.142 st.2 i čl.145 st.2 Ustava Republike Srbije, čl.15 st.1 Medjunarodnog pakta o gradjanskim I političkim pravima i čl.5 st.1 i st.2 Krivičnog zakonika bili kažnjeni po trajanju blažom kaznom Zatvor od 20(dvadeset) godina kao maksimalno zaprećenom po odredbi  43 st.1 t.2 i čl.45 st.1 Krivičnog zakonika, koji su svi zahtevi odbijeni, suprotno praksi sudova u Republici Srbiji iz 2002 i 2003 godine kada su sudovi po službenoj dužnosti Smrtnu kaznu zamenjivali blažom kaznom Zatvor.

3.-Beležimo i dosta slučajeva povrede prava na Pravično sudjenje koje je gradjanima garantovano odredbom čl.32 st.1 Ustava Republike Srbije i čl.6 st.1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih Sloboda, gde bi izdvojili slučaj Nikolić Dejana iz Vranja kome je Osnovni sud u Vranju u predmetu K.br.239/22 SUDIO U ODSUSTVU iako je on bio dostupan sudu jer se nalazio u pritvoru u zgradi Okružnog zatvora u Vranju koja je na 20 metara od zgrade suda, pa ga je presudom K.br.239/22 od dana23.06.2023 godine i osudio u odsustvu na kaznu Zatvor, i završio Glavni pretres a da nije izdao naredbu zatvoru da Dejana kao okrivljenog, koji je težak invalid i ne može sam da po pozivu dodje pred sud, dovede na sudjenje da bi ga sud saslušao i dao mu mogućnost da se brani.

-Viši sud u Vranju i Vrahovni sud Srbije su potvrdili takvu presudu, što je jedinstven slučaj u istoriji pravosudja, da sud sudi u odsustvu okrivljenom koji je u pritvoru na 20 metara od suda.

-Ovde treba pomenuti i slučaj Miloša Delibašića iz Beograda koga je Ministarsvo pravde Republike Crna Gora izručila Ministarstvu pravde Republike Srbije za jedno delo za koje je traženo izručenje, a za drugo delo zahtev za izručenje je odbijen, a Viši sud u Beogradu ga je oslobodio za delo za koje je izručen, a osudio ga za delo za koje zahtev Ministarstva pravde Republike Srbije za izručenje odbijen.

-Zabrinjava slučaj Stojanović Gorana iz Leskovca koga je Viši sud u Leskovcu presudom K.br.33/22 od dana 14.12.2022 godine osudio da je u Martu mesecu 2014 godine ubio lice koje je pravnosnažnom sudskom odlukom proglašeno da je mrtvo još u Februaru 2014 godine, iako ne postoji ni leš navodno ubijenog, ni sredstvo kojim je delo izvršeno, ni način-mehanizam izvršenja dela,odnosno iako ne postoji samo krivično delo, pa imenovani na osnovu tave sudske odluke izdržava kaznu od 15 godina u Kazneno popravnom zavodu u Nišu, jer su je potvrdili i Apelacioni sud u Nišu i Vrhovni sud Srbije.

4.-Beležimo slučajeve osudjenih lica koja su u srbskim zatvorima pre svega u Kazneno popravnim zavodima u Beogradu, Požarevcu i Nišu žrtve tortute ili svirepog, nečovečnog ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

-Pored teških slučajeva torture u slučajevima Djure Momirova, Živković Toplice, Nikolić Dejana i drugih, beležimo imteresantan slučaj nečovečnog i ponižavajućeg postupanja zatvorskih vlasti u Kazneno popranom zavodu u Nišu prema osudjenom licu Stojiljković Igoru kome zatvorske vlasti i posle (osam) godina u zatvoru uskraćuju pravo na posete bliskih srodnika i prijatelja koji trebaju da mu daju podršku nakon izlaska iz zatvora.

-Takodje zapažamo da ima osnova za sumnju da se u zatvorima u Srbiji nezvanično i na neformalan način izvršavaju Smrtne kazne nad osudjenim licima koja ne konveniraju zatvorskim vlastima,uskraćivanjem odgovarajuće hrane,lekova i medicinske pomoći bolesnim zatvorenicima, stavljanjem u uslove u kojima im se bolest i zdravlje pogoršavaju, jer se slučajevi ubistva zatvorenika u srbskim zatvorima ne istražuju a počinioci ne procesuiraju, čime je život zatvorenika u srbskim zatvorima postao jeftiniji nego na ukrajinskom razištu.Skorašnji je slučaj ubistva Branka Ilica u Kazneno popravnom zavodu Požarevac u Zabeli.

5.-Na osnovu dokumentacije koju nam donose tražioci pomoći i podrške uočavamo zabrinjavajuću pojavu da Vrhovni sud Srbije i Ustavni sud Srbije kršeći odredbe čl.36 Ustava Republike Srbije, čl.13 Evropske konvencije zaštitu ljudskih prava I osnovnih Sloboda, Brajtonske deklaracije i Deklaracije iz Interlakena o budućnosti Evropskog suda za Ljudska prava u Strazburu,Komiteta minsitara Saveta Evrope, Preporuke br.R.(2004)6 Komiteta ministara saveta Evrope zemljama članicama o poboljšaju domaćih pravni sredstava, gradjanima Republike Srbije uskraćuju pravo na Delotvoran pravni lek pred domaćim vlastima, u koju svrhu Vrhovni sud Srbije koristi zamenu teza pa Zahteva za zaštitu zakonitosti koji su mu podneti zbog povrede zakona po čl.485 st.1 t.1 i st.2 Zakonika o krivičnom postupku, čije podnošenje nije vezano za rok, odbacuje ili odbija masovno sa obrazloženjem da se oni mogu podneti samo zbog povrede odredaba Zakonika o krivičnom postupku navedene u čl.485 st.4 Zakonika o krivičnom postupku i to u roku od 30 dana od dana dostavljanja pravnosnažne odluke, kako zaštitio od ogovornosti sudije koje krše zakon na štetu gradjana.

-U istom cilju Ustavni sud koristi jezičko pravnu konstrukciju da je ustavna zažba posebno I izuzetno pravno sredstvo, što ne propisuje ni ustav ni Zakon o ustavnom sudu a Evropski sud za ljudska prava u Strazburu je u slučaju Vinčić i drugi protiv Srbije utvrdio da je Ustavna žalba najobičnije domaće delotvorno pravno sredstvo, i da Ustavni sud nije instaniconi sud iako svi podnodioci ustavne žalbe od njega traže da utvrdi povrede ustava, a ne da postupa kao instancioni sud.

-U tom kontekstu imamo dosta slučajeva u kojima srbska policija i tužilaštvo nesprovodjenjem potražnih ili istražnih radnji odbijaju da gradjanima pruže zaštitu povredjenih ili ugroženih ljudskih prava, pogotovu kada su povredjena radnjama organa vlasti ili radnjama monopolskih ili oligarhijskig grupa ili pojedinaca u koju svrhu je srbsko tužilaštvo, posebno odeljenje za borbu protiv korupcije I organizovanog kriminala izgradilo i neguje svojevrsnu “kulturu nekažnjavanja”.

-Primera radi iz Akta Višeg javnog tužilaštva Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije u Nišu PI 50/23 od dana 13.04.2023 godine se utvrdjuje da je to tužilaštvo od osnivanja dana 01.03.2018 godine do dana 31.12.2022 godine primilo 5.744 krivične prijave,a da je u samo 662 slučajeva uspešno optužilo, dok je 3.279( tri hiljadedvesta sedamdeset I devet) prijave odbacilo.Na sto prijave koje je uzelo u postupak 600 je odbacilo.

 

6.-Rasprostranjeni su i slučajevi povrede prava na imovinu od strane Republičkog gedoetskog zavoda koji odbija da prava gradjana na nepokretnostu upiše u katastar nepokretnosti u rokovima propisanim Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, ili odbija da ta prava upiše prema podacima iz elaborate katastarskih radova, ili jednostavno odbija da prava gradjana uopšte upiše u katstar nepokretnosti povredom čl.9 Zakona o opštem upravnom postupku i načela “dobre uprave”, kao i načela Poverenja u katastar iz čl.63 Zakona o državnom premeru i katastru, na koji način gradjane lišava prava na imovinu, i stvara imovinsko pravnu nesigurnost u državi Republici Srbiji.

-Karakterističan je slučaj Luke Vidosavljevića iz Leskovca koji je kupio stan, platio kupoprodajnu cenu za stan, platio porez na promet apsolutnih prava, a načelnik Službe za katastar nepokretnosti u Leskovcu je taj stan u katastar nepokretnosti upisao u svojinu na dve komšinice.

-Republički geodetski zavod kšenjem odredbi čl.9 i čl.56 Zakona o opštem upravnom postupku, čl.46 Ustava Republike Srbije i čl.10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih Sloboda, ne dozvoljava gradjanima Republike Srbije koji imaju opštu poslovnu sposobnost pa I onima sa završenim pravnim fakultetima i položenim pravosudnim ispitima da se njemu I Službama za katastar nepokretnosti obraćaju neposredno, na način sto bi podneske, osim zahteva za upis prava u katastar nepokretnosti, predavali u papirnatom obliku na šalterima Službi za katastar nepokretnosti, primorava ih da se obraćaju preko advokata da bi im povećali troškove a advokatima napravili profit, ili elektronskim putem iako 90% gradjana nema kompjutere ili njime ne ume da rukuje da bi podnosili podneske elektronskim putem na koji način im protivno ustavu, zakonu i ratifikovanim medjunarodnim ugovorima povredjuje osnovno ljudsko parvo na Slobodu izražavanja, iz kojih razloga je Odbor za ljudska prava Leskovac Ustavnom sudu Srbije podneo Inicijatvu za ocenu ustavnosti odredbe čl.7 Zakona o izmenama i dopunama zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova objavljenom u Službenom glasniku Republike Srbije br.92/2023, sa predlogom za odredjivanje privremene mere, o kojoj disfunkcionalni Ustavni sud ne odlučuje.

7.-Beležimo pojavu da Lokalna poreska administracija u Leskovcu naplaćuje porez na imovinu i posebnu naknadu za zaštitu i unapredjenje životne sredine za nepokretnosti gradjanima na koje nisu stekli parvo svojine u skladu sa zakonom upisom u katastar nepokretnosti, a ne naplaćuje od katastarskih vlasnika, sa obrazloženjem da se pravo svojine na nepokretnosti stiče po Zakonu o porezu na imovinu overom ugovora o prometu nepokretnosti kod suda, a ne po osnovu odredbi Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa, Zakona o državnom premeru i katastru i Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova upisom u katastar nepokretnosti, danom kada je rešenje o upisu postalo konačno, zbog čega mislimo da je neophodno da Ministarstvo pravde u saradnji sa Ministarstvom finansija i pravnim fakultetom u Beogradu organizuje predavanje za direktore filijala Poreske uprave i da ih upozna na koji način i u kom trenutku se stiče pravo svojine na nepokretnosti.

8.-Na kraju želimo da Ministarstvu pravde ukažemo da smo zabrinuti što godinu dana ne želi da u registar pružaoca besplatne pravne pomoći upiše Dragutina Vidosavljevića iz Leskovca diplomiranog pravnika sa položenim pravosudnim ispitom, kao lice koje pruža besplatnu pomoć u Odboru za ljudska prava Leskovac, i da Ministarstvu pravde po treći put uputimo zahtev da isto lice upiše kao lice koje pruža besplatnu pravnu pomoć u Odboru za ljudska prava Leskovac.

Zakoniti zastupnik

Odbora za ljudska prava Leskovac

Dobrosav Nešić,

Leskovac,23.januar.2024.godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŠTOVANJE OSNOVNIH STANDARDA KAZNENOG PRAVA U KAZNENOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE / COMPLIANCE WITH BASIC STANDARDS OF CRIMINAL LAW IN THE CRIMINAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF SERBIA

ENGLISH VERSION click here

SRPSKA VERZIJA:

-Po odredbama čl.194 st.1Ustava Republike Srbije pravni poredak Republike Srbije je jedinstven, po st.2 ustav je najviši pravni akt Republike Srbije, a po st.3 svi zakoni i opšti akti doneti u Republici Srbiji moraju biti saglasni sa Ustavom.

Po odredbama čl.194 st. 4 Ustava , potvrdjeni medjunarodni ugovori i opšteprihvaćena pravila medjunarodnog prava deo su pravnog poretka Republike Srbije, potvrdjeni medjunarodni ugovori ne smeju biti u suprotnosti sa Ustavom, a po st.5 tog člana zakoni i drugi opšti akti doneti u Republici Srbiji ne smeju biti u suprotnosti sa potvrdjenim medjunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima medjunarodnog prava.

-Po odredbi čl.16 st.2 Ustava Republike Srbije opšteprihvaćena pravila medjunarodnog prava i potvrdjeni medjunarodni ugovori, sastavni su deo pravnog poretka Republike Srbije i neposredno se primenjuju, a potvrdjeni medjunarodni ugovoru moraju biti u skladu sa Ustavom.

-Po odredbi čl.18 st.1 Ustava Republike Srbije”ljudska i manjinska prava zajamčena ustavom neposredno se primenjuju

-Po odredbama čl.18 st.2 Ustava Republike Srbije, Ustavom se jemče, i kao takva, neposredno se primenjuju ljudska i manjinska prava zajamčena opšteprihvaćenim pravilima medjunarodnog prava, potvrdjenim medjunarodnim ugovorima i zakonima.

-Po odrebi cl.18 st.3 Ustava Republike Srbije odredbe o ljudskim i manjinskim pravima tumače se u korist unapredjenja vrednosti demokratskog društva, saglasno važećim medjunarodnim standardima ljudskih i manjinskih prava, kao i praksi medjunarodnih institucija koje nadziru njihovu primenu.

– Po odredbama čl.21 st.1 Ustava Republike Srbije, pred Ustavom i zakonom, SVI su jednaki, a po odredbi st.2 SVAKO ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu bez diskriminacije, po bilo kom osnovu.

-Odredbama čl.34 st.2 Ustava Republike Srbije krivična dela i krivične sankcije odredjuju se Zakonom , a kazne se odredjuju prema propisu koji je važio u vreme kada je delo učinjeno, izuzev kada je kasniji propis povoljniji za učinioca.Ustav kao najviši pravni akt u Republici Srbiji za primenu ovog standarada, ne koristi procesne termine, kao što su “osumnjičeni”, “okrivljeni” i “optuženi” kojim se označavaju lica za koje nije u skladu sa zakonom utvrdjeno da su učinila krivično delo, i za koja važi pretpostavka nevinosti, već koristi termin “Učinioc”, koji se koristi za lice za koje je nesumnjivo utvrdjeno da je učinilo krivično delo, niti propisuje da će se odredba o primeni kasnije donetog zakona koji je blaži za učinioca, nejednako i selektivno primenjivati samo na lica koja imaju status”osumnjičenog”, “okrivljenog” ili”optuženog”, a ne i na “učinioca”krivičnog dela za koga je pravnosnažnom presudom utvrdjeno da je učinio društveno opasno delo, koje je zakonom odredjeno kao krivično delo.

-Ustavom Republike Srbije propisana je retroaktivna primena krivičnog zakona, ali samo u korist UČINIOCA.

– To pravo učiniocu krivičnog dela priznaje i Medjunarodni pakt o gradjanskim i političkim pravima kao ratifikovani medjunarodni ugovor(Službeni list SFRJ br.7/1971), odredbom čl.15 st.1 da “Ako posle izvršenja krivičnog dela zakon predvidja lakšu kaznu krivac treba da se koristi time.Medjunarodni pakt o gradjanskim i političkim pravima još je konkretniji pri odredjivanju svojstva lica koje može i treba da koristi privilegiju kasnije donetog blažeg zakona, koristeći termin “krivac”kao oznaku za lice za koje je nadežni u skladu sa zakonom ustanovljeni sud, u zakonito i pravično sprovedenom sudskom postupku pravnosnažnom presudom utvrdio da je izvršilo krivično delo i da je KRIVO.

– Ovim ratifikovanim medjunarodnim ugovorom nije propisano da se ova odredba o primeni kasnije donetog blažeg zakona primenjuje selektivno i nejednako samo kao “procesna odredba” na lica koja imaju status “osumnjičenih”, “okrivljenih” i “optuženih” prema kojime je krivični postupak u toku, i za koja veži pretpostavka nevinosti, već naprotiv da se primenjuje na lice koje je krivo.

-Odrebom čl.33 “Posebna prava okrivljenog”, Ustav Republike ne priznaje okrivljenom kao posebno pravo da se samo i isključivo na njega primenjuje medjunarodni standard o primeni kasnije donetog zakona koji je blaži, a koji važi za učinioca po Ustavu ili za krivca po Medjunarodnom paktu o gradjanskim i političkim pravima.

– Ovaj medjunarodni standard ne predvidja Zakonik o krivičnom postupku da se primenjuje isključivo na lica za koja je redovni krivični postupak u toku, već se primenjuje odredba čl.5 st.2 Krivičnog zakonika koja se u skladu sa odredbom čl.34 st.2 Ustava Republike Srbije i čl.15 st.1 Medjunarodnog pakta o gradjanskim i političkim pravima, primenjuje pre svega na učinioca krivičnog dela ili krivca.

-Imajući u vidu napred izneto sasvim je pogrešan, i u Ustavu, ratifikovanom medjunarodnom ugovoru i domaćem krivičnom zakoniku neutemeljen stav pojedinih sudova, sudija i pravnika da odredbe čl.34 st.2 Ustava Republike Srbije, čl.15 st.1 Medjunarodnog pakta o gradjanskim i političkim pravima i čl.5 st.2 domaćeg Krivičnog zakonika o imperativnoj primeni kasnije donetog blažeg zakona imaju procesni karakter i da se primenjuju samo na osumnjičenog ili optuženog za koga je krivični postupak u toku, za koga važi pretpostavka nevinosti i nije pravnosnažno osudjen i oglašen krivim, a ne i za lice za koje je pravnosnažnom presudom nadležni sud u skladu sa zakonom sprovedenim postupkom utvrdio da je učinilac krivičnog dela i da je krivac, jer takav stav je u suprotnosti sa Ustavom, domaćim krivičnim zakonom i ratifikovanim medjunarodnim ugovorom, a sudovi i sudije i pravnici koji zastupaju takav stav za isti nikada nisu ponudili odredbu Ustava, ratifikovanog medjunarodnog ugovora ili domaćeg zakona na kojoj taj stav zasnivaju, već takav stav suprotno odredbama čl.33 Ustava,ratifikovanog medjunarodnog ugovora i domaćeg zakona zasnivaju na zaklučku koji izvode proizvoljnim tumačenjem imperativne odredbe čl.5 st.2 domaćeg Krivičnog zakonika, da se ta odredba i odredbe čl.34 st.2 Ustava Republike Srbije i čl.15 st.1 Medjunarodnog pakta o gradjaniskim i političkim pravima odnose na fazu sudjenja.

– Jedan od najnovijih primera za takav stav sudova i sudija, koji nema utemeljenje u odredbama čl.142 st.2, čl.145 st.2, čl.33 i čl.34 st.2 Ustava Republike Srbije, ni u odredbi čl.15 st.1 Medjunarodnog pakta o gradjanskim i političkim pravima, kao ratifikovanog medjunarodnog ugovora koji je po Ustavu sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije i neposredno se primenjuje, sa kojim domaći zakoni i opšti akti ne smeju biti u suprotnosti, niti ima utemeljenje u imperativnoj odredbi čl.5 st.2 Kriičnog zakonika koja je u saglasnosti sa Ustavom i ratifikovanim medjunarodnim ugovorom, je zauzeo Apelacioni sud u Nišu u obrazloženju rešenja 17 Kž.2br.182/22 od dana 04.04.2022 godine.Dokument br.1.

– I Ustavom Republike Srbije,i Medjunarodnium paktom o gradjanskim i političkim pravima kao ratifikovanim medjunarodnim ugovorom koji je sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije, i Krivičnim zakonikom koji nema procesni karakter, odredjena je jednaka primena ovog medjunarodnog standarda na sve učinioce krivičnih dela bez obzira koji status imaju, bez diskriminacije, označene kao učinioce ili krivce, u cilju sprečavanja primene selektivne i neregulisane privatne pravde, a u cilju afirmisanja prava svih bilo da je prema njima postupak u toku ili da su osudjeni pravnosnažnom presudom, da budu jednako kažnjeni na osnovu zakona, i primene ustavne odredbe o jedinstvu pravnog poretka Republike Srbije.

-Po odredbama ćl.142 st.2 I čl.145 st.2 Ustava Republike Srbije sudovi u Republici Srbiji sude i odluke donose na osnovu Ustava,ratifikovanih medjunarodnih ugovora, opšteprihvaćenih pravila medjunarodnog prava, zakona i opštih akata kada je to predvidjeno zakonom, dok je po odredbama čl.3 st.1 I st.2 Ustava Republike Srbije vladavina prava osnovna pretpostavka Ustava i počiva na neotudjivim ljudskim pravima , a ostvarije se “i povinovanjem vlasti Ustavu i zakonu.

– U tom smislu u krivčnoj praksi Republike Srbije medjunarodni standard o primeni kasnije donetog blažeg zakona na učinioca ili krivca, primanjivan je i na lica optužena za krivična dela za koja je postupak u toku, i na lica koja su pravnosnažno osudjena za krivična dela i izrečena im je kazna.

-PRIMENA MEDJUNARODNOG STANDARDA O PRIMENI KASNIJE DONETOG BLAŽEG ZAKONA NA UČINIOCA, NA LICA OPTUŽENA ZA KRIVIČNA DELA ZA KOJA JE REDOVNI KRIVIČNI POSTUPAK U TOKU, U REPUBLICI SRBIJI.

-Nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Savezne Republike Jugoslavije(Službeni list SRJ broj:61 od 09.11.2001) i Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije(Službeni glasnik broj 10 od 01.03.2002 godine), kojim je u Republici Srbiji ukinuta Smrtna kazna, Vrhovni sud Srbije je presudama Kž.III 12/01 od 18.11.202 godine i Kž.III/01 od dana 20.Maja 2022 godine učiniocima krivičnog dela Ubistvo kojima je nepravnosnažno bila izrečena Smrtna kazna, u postupku po žalbi po službenoj dužnosti Smrtnu kaznu preinačio u blažu kaznu zatvora, primenom kasnije donetog zakona koji je blaži za učinioca.

-Dokumenti br.3 i br.4.

-PRIMENA MEDJUNARODNOG STANDARDA O PRIMENI KASNIJE DONETOG BLAŽEG ZAKONA NA UČINIOCA KOJI SU PRAVNOSNAŽNOM PRESUDOM BILI OSUDJENI U REPUBLICI SRBIJI,

-Nakon što je Zakonom o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Savezne Republike Jugoslavije (Službeni list SRJ broj: 61 od 09.11.2001 godine), i Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Sbije( Službeni glasnik Republike Srbije broj: 10 od 01.03.2002 godine), ukinuta Smrtna kazna, nad nijednim od više lica koja su pravnosnažnim presudama bila osudjena na Smrtnu kaznu,i koje presude su bile izvršne, u Republici Srbiji nije izvršena Smrtna kazna, jer više nije postojala u kaznenom sistemu Republike Srbije pa samim tim nije mogla ni da se izvrši.

– U skladu i primenom medjunarodnog pravnog standarda iz čl.15 st.1 Medjunarodnog pakta o gradjanskim i političkim pravima, Predsenik Republike Srbije je dana 02 Avgusta 2002 godine doneo Odluku broj 3.KPRS 208 kojom je sva ta lica pomilovao tako što im je Smrtne kazne zamenio blažom kaznom zatvora, koja je bila propisana kasnije donetim zakonom koji je po njih blaži.-Dokument br.4.

Odredbom čl.5 st.1 Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika (Službeni glasnik Republike Srbije broj 35/2019), koji je stupio na snagu 01.Decembra 2019 godine, izmenjene su odredbe čl.45 st.3 i st.4 Krivičnog zakonika Republike Srbije,(Službeni glasnik Republike Srbije broj 85/2005, br.88/2005, br.107/2005, br.72/2009, br.111/2009 i dr.) tako sto su iz kaznenog Sistema Republike Srbije brisane kazne zatvora od 30(trideset) i 40(četrdeset) godina, a ostala je na snazi odredba čl.45 st.1 Krivičnog zakonika kojom je kao najveća kazna zatvora propisana kazna od 20(dvadeset) godina zatvora, koja je blaža po trajanju, od kazne zatvora od 30 i 40 godina, koja je kasnije donetim zakonom brisana i više ne postoje u kaznenom sistemu Republike Srbije.

-Više od 2(dve) godine nakon što su iz kaznenog sistema Republike Srbije izbrisane kazne zatvora od 30 i 40 godina, na stotine zatvorenika izdrzavaju te kazne koje ne postoje u Kaznenom sistemu Republike Srbije, koje su teže od kazne zatvora od 20(dvadeset) godina koja je kao maksimalna odredjena da postoji u Republici Srbiji po kasnije donetom zakonu, suprotno odredbama čl.18 st.1 i st.2, i čl.34 st .2 Ustava Republike Srbije, suprotno čl.16 st.2, čl.194 st.4 i st.5 Ustava Republike Srbije i čl.15 st.1 Medjunarodnog pakta o gradjanskim i političkim pravima i čl.5 st.2 Krivičnog zakonika Republike Srbije, i to u državi koja je član Saveta Evrope i ozbiljan kandidat za članstvo u Evropsku uniju.

-Ni Republičko javno tužilaštvo ni Predsednik Republike Srbije ne preduzimaju delotvorne mere da se u cilju uspostavljanja vladavine prava, kazneni sistem u Republici Srbiji uskladi sa Ustavom, ratifikovanim medjunarodnim ugovorom i domaćim kaznenim zakonom, dok sudovi odbijaju sve napore i pokušaje osudjenih lica koja u Republici Srbiji izdržavaju kazne koje ne postoje u njenom kaznenom sistemu i njihovih advokata, da se kazneni sistem uskladi sa Ustavom, retifikovanim medjunarodnim ugovorom i domaćim kaznenim zakonom, na način što bi im se nepostojeće kazne zatvora od 30 i 40 godina, zamenile blažom kaznom od 20 godina zatvora, koja je kao jedino moguća najviša kazna zatvora odredjena da postoji u Republici Srbiji, prema kasnije donetom zakonu, u skladu sa odredbom čl.34 st.2 Ustava Republike Srbije.

-Danas u Republici Srbiji to više nije pravno, već je političko pitanje čije rešenje zavisi od političke vlasti pre svega od volje Predsednika Republike Srbije koji vodi populističku politiku, a pod čijom neposrednom kontrolom se nalaze tužilaštva i sudovi, tužioci i sudije koji nemaju dovoljno profesionalne hrabrosti a često ni pravničkog znanja, koji su po službenoj dužnosti morali da preduzmu delotvorne mere da se kazneni sistem u Republici Srbiji uskladi sa Ustavom, ratifikovanim medjunarodnim ugovorom i domaćim krivičnim zakonom, da spreče da se u Republici Srbiji masovno izvršavaju kazne koje NE POSTOJE u njenom kaznenom sistemu, u cilju uspostavljanja vladavine prava i afirmacije Republike Srbije kao pravne države, sa ozbiljnom kandidaturom za članstvo u Evropsku uniju.

-Niko od njih nije u stanju da argumentovano sa pozivom na odredbe Ustava, ratifikovanog medjunarodnog ugovora i domaćeg krivičnog zakona, objasne kako je bilo moguće da se nakon ukidanja Smrtne kazne ne izvrši ni jedna od Smrtnih kazni koje su bile izrečene pravnosnažnim i izvršnim presudama, a da se izvršavaju kazne zatvora od 30 i 40 godina, koje ne postoje u kaznenom sistemu Republike Srbije, isto kao što ne postoji Smrtna kazna.

-Klasičan primer nejednake primene medjunarodnog standarada o primeni kasnije donetog zakona koji je blaži za učinioca.

-Svi pokušaji zatvorenika koji u Republici Srbiji izdržavaju nepostoječe kazne od 30 i 40 godina zatvora i njihovih branioca-advokata, da se uspostavi jednakost u primeni medjunarodnog standarada o primeni kasnije donetog zakona koji je blaži za učinioca krivičnog dela, i da se isti primeni i na njih nailazili su na snažan otpor sudova, tužioca i drugih državnih organa daleko od očiju i ušiju javnosti.

-Ova dokumentovana istraživačka studija ima za cilj da ovaj pravni problem aktuelizuje, da pre svega pravnička javnost bude argumentovano upoznata sa njim, kako bi se i pravnička i politička javnost delotvorno angažovala na njegovom rešavanju u cilju jednake primene medjunarodnog standarda o primeni kasnije donetog zakona koji je blaži za učinioca ili krivca, bez diskriminacije po bilo kom osnovu u kaznenom sistemu Republike Srbije, i njene afirmacije kao pravne države de facto.

-Iz tog razloga u saradnji sa Odborom za ljudska prava u Leskovcu, pozivamo advokate, profesore pravnih fakulteta, sudije , tužioce i druge domace i strane organe javne vlasti i nevladine organizacije da svojim učešcem daju doprinos u rešavanju ovog pravnog pitanja a u Republici Srbiji pravnog problema u skladu sa Ustavom, Medjunarodnim paktom o gradjanskim i političkim pravima kao ratifikovanim medjunarodnim ugovorom, domacim kaznenim zakonom i domacom praksom u primeni ovog standarada.

Autor pravnik i operativni saradnik Odbora za

Ljudska prava Leskovac

Dragutin Vidosavljević s.r.

EN:

COMPLIANCE WITH BASIC STANDARDS OF CRIMINAL LAW IN THE CRIMINAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF SERBIA

– According to the provisions of Article 194, par. 1 of the Constitution of the Republic of Serbia, the legal order of the Republic of Serbia is unique, according to par. 2, the Constitution is the highest legal act of the Republic of Serbia, and according to par. 3 all laws and general acts made in the Republic of Serbia must be in accordance with the Constitution.

– According to the provisions of Article 194 par.4 of the Constitution, ratified international agreements and generally accepted rules of international law are part of the legal order of the Republic of Serbia. Confirmed international agreements must not be in conflict with the Constitution, and according to par. 5 of this Article, laws and other general acts adopted in the Republic of Serbia must not be in conflict with ratified international agreements and generally accepted rules of international law.

– According to the provisions of Article 16, paragraph 2 of the Constitution of the Republic of Serbia, generally accepted rules of international law and ratified international agreements are an integral part of the legal order of the Republic of Serbia and are directly applicable, and ratified international agreements must be in accordance with the Constitution.

– According to the provisions of Article 18 par. 1 of the Constitution of the Republic of Serbia, human and minority rights guaranteed by the Constitution are directly applicable„.

– According to the provisions of Article 18, paragraph 2 of the Constitution of the Republic of Serbia, the Constitution guarantees, and as such, directly applies human and minority rights guaranteed by generally accepted rules of international law, ratified international agreements and laws.

– According to Article 18, paragraph 3 of the Constitution of the Republic of Serbia, provisions on human and minority rights are interpreted in favor of promoting the values ​​of a democratic society, in accordance with applicable international standards of human and minority rights, as well as the practice of international institutions.

– According to the provisions of Article 21, paragraph 1 of the Constitution of the Republic of Serbia, before the Constitution and the law, ALL are equal, and according to the provisions of par. 2 EVERYONE has the right to equal legal protection without discrimination, on any grounds.

– The provisions of Article 34 par. 2 of the Constitution of the Republic of Serbia, criminal offenses and criminal sanctions are determined by law, and penalties are determined according to the regulation in force at the time the act was committed, except when the later regulation is more favorable for the perpetrator. The Constitution, as the highest legal act in the Republic of Serbia, for the application of this standard does not use procedural terms, such as „suspects“, „defendants“ and „accused“, which denote persons who are not found to have committed a crime in accordance with the law and for which the presumption of innocence applies, but rather uses the term „perpetrator“, which is used for a person who is undoubtedly found to have committed a crime, and it does not prescribe that the provision on the application of a later law that is more lenient for the perpetrator will be unequally and selectively applied only to persons who have the status of „suspect“, “ defendant“ or „accused“, and not to the perpetrator of a criminal offense for whom a final judgment has established that he committed a socially dangerous act, which is defined by law as a criminal offense.

– The Constitution of the Republic of Serbia prescribes retroactive application of the criminal law, but only in favor of the PERPETRATOR.

– This right is recognized by the International Covenant on Civil and Political Rights as a ratified international agreement (Official Gazette of the SFRY No. 7/1971), by the provision of Article 15, paragraph 1, “If, after the commission of a criminal offense, the law provides for a more lenient sentence, the perpetrator should use it”. The International Covenant on Civil and Political Rights is even more specific in determining the status of a person who can and should use the privilege of a later lenient law, using the term „culprit“ as a designation for a person for whom a competent authority, in the conducted court procedure, determined by a final judgment that he had committed a criminal offense and that he is GUILTY.

– This ratified international agreement does not stipulate that this provision on the application of the later enacted more lenient law is applied selectively and unequally only as a „procedural provision“ to persons who have the status of „suspects“, „defendants“ and „accused“ under criminal proceedings, and for which the presumption of innocence applies, but, on the contrary, to be applied to the person who is guilty.

– According to Article 33 „Special Rights of the Defendant“, the Constitution of the Republic does not recognize the defendant as a special right to apply only and exclusively to him an international standard on the application of a later law which is more lenient and which applies to the perpetrator under the Constitution on civil and political rights.

– This International Standard does not stipulate that the Criminal Procedure Code applies only to persons for whom regular criminal proceedings are pending, but the provision of Article 5 par. 2 of the Criminal Code, which in accordance with the provision of Article 34 par. 2 of the Constitution of the Republic of Serbia and Article 15 par. 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights, applies primarily to the perpetrator of the crime.

– Taking into consideration the above, it is completely wrong, and in the Constitution, ratified international agreement and domestic criminal code unfounded position of some courts, judges and lawyers to the provisions of Article 34 par. 2 of the Constitution of the Republic of Serbia, Article 15 par. 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights and Article 5 par. 2 of the domestic Criminal Code on the imperative application of a later more lenient law, which have a procedural character and apply only to a suspect or accused for whom criminal proceedings are pending, for whom the presumption of innocence is valid and he has not been convicted and found guilty, and not for a person for whom the competent court has determined in a final judgment in accordance with the law, that he is the perpetrator of the crime and that he is guilty, because such an attitude is contrary to the Constitution, domestic criminal law and ratified international agreement, and courts and judges and lawyers advocating such an attitude have never offered a provision of the Constitution, ratified international agreement or domestic law on which they base that position, but such a position contrary to the provisions of Article 33 of the Constitution, ratified international agreement and domestic law is based on a conclusion derived by arbitrary interpretation of the mandatory provision of Article 5, paragraph 2 of the Code, that the provision and the provisions of Article 34, par. 2 of the Constitution of the Republic of Serbia and Article 15, par. 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights relate to the trial phase.

– One of the latest examples of such an attitude of courts and judges, which has no basis in the provisions of Article 142, par. 2, Article 145, par. 2, Article 33 and Article 34, par. 2 of the Constitution of the Republic of Serbia, nor in the provision of Article 15, paragraph 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights, as a ratified international agreement which is an integral part of the legal order of the Republic of Serbia and directly applicable, with which domestic laws and general acts must not be in conflict, nor should it have basis in the imperative provision of Article 5, par. 2 of the Criminal Code, which is in accordance with the Constitution and the ratified international agreement, taken over by the Court of Appeals in Nis in the explanation of the decision 17 Kz. 2 No.182 / 22 dated on 04.04.2022. Document number 1.

– Both the Constitution of the Republic of Serbia and the International Covenant on Civil and Political Rights as a ratified international agreement which is an integral part of the legal order of the Republic of Serbia, and the Criminal Code which has no procedural character, determine equal application of this international standard to all perpetrators no matter their status, without discrimination, marked as perpetrators or culprits, in order to prevent the application of selective and unregulated private justice, and in order to affirm the rights of all, whether their procedure is ongoing or if they are convicted by a final judgment, to be equally punished by law, and to apply the constitutional provision on the unity of the legal order of the Republic of Serbia.

– According to the provisions of Article 142, par. 2 and Article 145, par. 2 of the Constitution of the Republic of Serbia, courts in the Republic of Serbia make decisions on the basis of the Constitution, ratified international agreements, generally accepted rules of international law, laws and general acts when provided by law, while according to Article 3, par. 2 of the Constitution of the Republic of Serbia, the rule of law is the basic premise of the Constitution and is based on inalienable human rights, and is realized “by the obedience of the authorities to the Constitution and the law.

– In that sense, in the criminal practice of the Republic of Serbia, the international standard on the application of a later, more lenient law to the perpetrator of the crime was applied to persons accused of criminal offenses pending, and to persons convicted of criminal offenses and their punishment is pronounced.

– APPLICATION OF THE INTERNATIONAL STANDARD ON THE APPLICATION OF THE LATER LENIENT LAW ADOPTED TO THE PERPETRATORS, TO THE PERSONS ACCUSED OF CRIMINAL OFFENSES FOR WHICH REGULAR CRIMINAL PROCEEDINGS ARE IN PROGRESS, IN THE REPUBLIC OF SERBIA.

– After the entry into force of the Law on Amendments to the Criminal Code of the Federal Republic of Yugoslavia (Official Gazette of the FRY No. 61 of November 9th, 2001) and the Law on Amendments to the Criminal Code of the Republic of Serbia (Official Gazette No. 10 of March 1, 2002), by which the Death Penalty was abolished in the Republic of Serbia, the Supreme Court of Serbia, by Judgments Kz.III 12/01 on November 18th, 2002. and Kz III / 01 on May 20th, 2022 to perpetrators of the criminal offense of Murder who were sentenced to death, in the procedure of appeal ex officio changed the death penalty to a more lenient prison sentence, by applying a later law that is more lenient for the perpetrator .

-Documents no. 3 and no. 4.

– APPLICATION OF THE INTERNATIONAL STANDARD ON THE APPLICATION OF THE LATER ADOPTED MORE LENIENT LAW FOR PERPETRATORS WHO WERE CONVICTED IN A FINAL JUDGMENT IN THE REPUBLIC OF SERBIA

-After the Law on Amendments to the Criminal Code of the Federal Republic of Yugoslavia (Official Gazette of the FRY No. 61 of November 9, 2001), and the Law on Amendments to the Criminal Code of the Republic of Serbia (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 10 of March 1, 2002), the Death Penalty was abolished, none of the several persons who were sentenced to death by final judgments, and whose verdicts were enforceable, was not executed in the Republic of Serbia, because it no longer existed in the penal system of the Republic of Serbia it could not be carried out.

– In accordance with and applying the international legal standard from Article 15, paragraph 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on August 2, 2002, the President of the Republic of Serbia made Decision No. 3 of the KPRS 208 pardoning all those persons by replacing the sentences with more lenient prison sentence, which was prescribed by a later law that is more lenient for them.-Document no.4.

– The provision of Article 5, paragraph 1 of the Law on Amendments to the Criminal Code (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 35/2019), which entered into force on December 1st, 2019, amended the provisions of Article 45, paragraph 3 and paragraph 4 of the Criminal Code Code of the Republic of Serbia, (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 85/2005, No. 88/2005, No. 107/2005, No. 72/2009, No. 111/2009, etc.) by deleting them from the Criminal System of the Republic of Serbia imprisonment of 30 (thirty) and 40 (forty) years, and the provision of Article 45, paragraph 1 of the Criminal Code remained in force, which prescribes a sentence of 20 (twenty) years in prison, which is less severe in duration, from a prison sentence of 30 and 40 years, which was later deleted by a law passed and no longer exists in the penal system of the Republic of Serbia.

-More than 2 (two) years after the 30 and 40 years of imprisonment were deleted from the penal system of the Republic of Serbia, hundreds of prisoners are serving those sentences that do not exist in the Penal System of the Republic of Serbia, which are more severe than 20 (twenty) years which is determined as the maximum to exist in the Republic of Serbia under a later law, contrary to the provisions of Article 18, paragraph 1 and paragraph 2, and Article 34, paragraph 2 of the Constitution of the Republic of Serbia, contrary to Article 16, paragraph 2, Article 194, paragraph 4 and paragraph 5 of the Constitution of the Republic of Serbia and Article 15, paragraph 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights and Article 5, paragraph 2 of the Criminal Code of the Republic of Serbia, in a country that is a member of the Council of Europe and a serious candidate for membership in the European Union.

– Neither the Republic Public Prosecutor’s Office nor the President of the Republic of Serbia are taking effective measures to harmonize the penal system in the Republic of Serbia with the Constitution, ratified international agreement and domestic criminal law, while the courts reject all efforts of convicts in the Republic of Serbia who are serving sentences that do not exist in its penal system, and their lawyers, to harmonize the penal system with the Constitution, ratified international agreement and domestic criminal law, by replacing non-existent prison sentences of 30 and 40 years with a more lenient sentence of 20 years of imprisonment, which is the only possible maximum sentence of imprisonment determined to exist in the Republic of Serbia, according to a later law, in accordance with the provision of Article 34, paragraph 2 of the Constitution of the Republic of Serbia.

– Today in the Republic of Serbia it is no longer legal, but a political issue whose solution depends on political power, primarily on the will of the President of the Republic of Serbia who pursues populist policy, and under whose direct control are prosecutors’ offices and courts, prosecutors and judges that lack professional courage and often legal knowledge, who ex officio had to take effective measures to harmonize the penal system in the Republic of Serbia in accordance with the Constitution, ratified international agreement and domestic criminal law, to prevent mass executions in the Republic of Serbia that do NOT EXIST in its penal system, in order to establish the rule of law and the affirmation of the Republic of Serbia as a state governed by the rule of law, with a serious candidacy for membership in the European Union.

– None of them is able to argue with reference to the provisions of the Constitution, ratified international agreement and domestic criminal law, and explain how it was possible that after the abolition of the death penalty none of the death sentences imposed by final and enforceable judgments has been executed, while prison sentences of 30 and 40 years, which do not exist in the penal system of the Republic of Serbia, have been executed, just as there is no death penalty.

– A classic example of unequal application of the international standard on the application of a later law that is more lenient for the perpetrator of the crime.

– All attempts of prisoners serving non-existent sentences of 30 and 40 years in prison in the Republic of Serbia and their defense attorneys to establish equality in the application of the international standard on the application of a later law that is more lenient for the perpetrator, and to apply the same, met with strong resistance from courts, prosecutors and other state authorities away from the eyes and ears of the public.

– This documented research study aims to bring this legal problem to the forefront, so that the legal public is informed about it, so that both the legal and political public can be effectively engaged in solving it in order to equally apply the international standard on later legislation which is more lenient for the perpetrator of the crime or the culprit, without discrimination on any grounds in the penal system of the Republic of Serbia, and its affirmation as a de facto state governed by the rule of law.

– For that reason, in cooperation with the Human Rights Committee in Leskovac, we invite lawyers, professors of law faculties, judges, prosecutors and other domestic and foreign public authorities and non-governmental organizations to contribute to solving this legal issue and the legal problem in the Republic of Serbia, in accordance with the Constitution, the International Covenant on Civil and Political Rights as a ratified international agreement, domestic criminal law and domestic practice in the application of this standard.

Author, lawyer and operational associate of the Human Rights Committee Leskovac

Dragutin Vidosavljevic s.r.

Godišnji izveštaj za 2018. – Annual Report

Leskovac 05.02.2019godine

IZVESTAJ O RADU ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I O STANJU LJUDSKIH PRAVA NA TERITORIJI JABLANICKOG I DELA PCINJSKOG OKRUGA za 2018 godinu

                   U izvestajnom periodu Odboru za ljudska prava u Leskovcu za pravnu pomoc i savete obratila su se 3819 korisnika, od kojih su se najveci broj  korisnika javila licno dolaskom u kancelariju, za koju znaju iz novina, televizije ili od ranijih korisnika nasih usluga, 33 lica javila su se telefonom, dok su se dva lica javila pismom, jedno obicnim jedno elektronskom postom.

                   Sto se tice nacionalne strukture korisnika nasih usluga j 21 korisnik je Albanac, 15 Roma i ostali korisnici su srpske nacionalnosti.

                   U izvestajnom periodu slucajevi 2921 lica su iz oblasti delatnosti Odbora dok ostali  slucajevi  nisu iz oblasti delatnosti Odbora.

                   Pravne savete koji su iz oblasti delatnosti Odbora trazilo je 177 lica, dok je pravne savete koji nisu iz oblasti rada Odbora trazilo 197 korisnika.

                   U izvestajnom periodu u razmatranje za zastupanje uzeli smo 211 slucajeva,

                   U izvestajnom periodu napisali smo  811zalbu, odnosno pomogli gradjanima da sami podnesu zalbe I ostvare svoja prava.

                   Sto se tice strukture prava povodom cijeg krsenja ili ugrozavanja su nam se stranke javljale, gledano sa aspekta Deklaracije Generalne skupstine UN o ljudskim pravima, ta struktura izgleda na sledeci nacin:

-cl.1 Deklaracije, pravo na ljudsko dostojanstvo-

-cl.5 Deklaracije, povreda zabrane svirepog i necovecnog postupanja prema ljudima

-cl.7 Deklaracije, povreda prava na jednaku zastitu zakona bez diskriminacije,

-cl.8 Deklaracije, povreda prava na efikasnu sudsku zastitu,

-cl.10 Deklaracije, pravo na pravicno sudjenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom,  

-cl.17 Deklaracije, nezakonito oduzimanje imovine,

-cl.21 Deklaracije, pravo na ravnopravni pristup javnim sluzbama,

-cl.23 Deklaracije, povede prava na rad i zadovoljavajuce uslove rada,

-cl.25 Deklaracije, pravo na osnovni zivotni standard,

                   Iz izvestaja je evidentno da su nam se tokom cele 2018 godine godine, najvise javljali ljudi kojima su povredjena prava na efikasnu sudsku zastitu i pravo na pravicno sudjenje pred nezavisnim I nepristrasnim sudovima

                   Sto se tice stanja ljudskih prava u ovoj godini generalno  belezimo pomak na bolje, ali belezimo slucajeve nepostovanje gradjana od strane monopolske firme “Telekom”, koja ima tako beskrupulozne razmere ,takodje belezimo dosta slucajeva nesporazuma firme Elektrodistribucija sa gradjanima I lose vodjenje evidencije o naplati potrazivanja koje je uvek na stetu gradjana.

Od strane gradjana nema prituzbi na rad gradskih organa vlasti I njihovog nepostovanja ljudskih prava. Ima sporadicnih slucaja zalbi gradjana na rad pojedinih sudija iz Opstinskog I Viseg suda.Ima takodje primedbi na dugo trajanja sudskih procesa I neblagovremeno donosenje presuda.

Iz Opstine Medvedja belezimo zalbe gradjana na bespravnu secu suma I nesporazuma sa dokumentima o drzavljanstvu.Inace nema izvestaja I primedbi na lose medjunacionalne odnose.

Zakoniti zastupnik Odbora

Dobrosav Nesic,                  

Leskovac, February 5th, 2019

REPORT OF THE HUMAN RIGHTS COMMITTEE ON THE HUMAN RIGHTS SITUATION IN THE TERRITORY OF JABLANICA AND A PART OF PCINJA DISTRICT for 2017

In the reporting period, 3819 users have addressed the Committee for Human Rights in Leskovac for legal assistance and advice, where most of them reported to the office in person, for which they knew from newspapers, television or from previous users of our services, 33 persons called us on the telephone, while 2 people sent us mail, one by a letter and the other one by e-mail.

As for the national structure of the users of our services, 21 users are Albanians, 15 are Roma and the other users are of Serbian nationality.

In the reporting period, cases of 2921 persons are from the field of activity of the Committee while the other cases are not in the field of activity of the Committee.

            Legal advice from the field of activity of the Committee was requested by 177 persons, while legal advice that is not from the field of activity of the Committee was requested by 197 users.

            In the reporting period, we took 211 cases into consideration for representation.

            In the reporting period, we filed 811 complaints, i.e., we helped citizens to file complaints by themselves and exercise their rights.

Regarding the law structure on the occasion of the violation or endangerment, viewed from the aspect of the Declaration of Human rights adopted by the General Assembly of the United Nations, this structure looks like the following:

– art. 1 of the Declaration, the right to respect human dignity;

– art. 5 of the Declaration, the prohibition of being subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;

– art. 7 of the Declaration, the right to equal protection of the law without any discrimination;

– art. 8 of the Declaration, the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law;

– art. 10 of the Declaration, the right to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal;

– art. 17 of the Declaration, the right to own property and the prohibition to being arbitrarily deprived of owned property;

– art. 21 of the Declaration, the right to take part in the government and the right of equal access to public service in his country;

– art. 23 of the Declaration, the right to work and to just and favorable condition of work;

– art. 25 of the Declaration, the right to a standard of living adequately.

            It is evident from the report that during the entire year of 2018, the people who reported the most were the people who were denied the right to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal.

            This year, as far as the state of human rights is concerned, in general, we note a change for the better, but we note cases of disrespect of citizens by the monopoly firm “Telekom”, which has unscrupulous conditions, we also note many cases of misunderstanding between the company “Elektrodistribucija” and citizens, and poor record keeping of recovery of outstanding debts which is always at the expense of the citizens.

            Citizens have no complaints about the work of city authorities and disrespect of human rights. There are sporadic cases of citizens filing complaints against the work of some judges from the Municipal and Higher Courts. There are also objections to the long duration of trials and the untimely delivery of judgments.

            From the Municipality of Medvedja we note the complaints of citizens against the illegal logging and misunderstandings with citizenship documents. There are no reports and objections to bad interethnic relations.

Legal Representative of the Committee

Dobrosav Nesic

Godišnji izveštaj za 2017. – Annual Report

Leskovac 08.01.2018. godine

GODISNJI IZVESTAJ ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA U LESKOVCU O STANJU LJUDSKIH PRAVA NA TERITORIJI JABLANICKOG I DELA PCINJSKOG OKRUGA, SA ASPEKTA DEKLARACIJE GENERALNE SKUPSTINE UN O LJUDSKIM PRAVIMA, I RADU ODBORA NA AFIRMACIJI I ZASTITI TIH PRAVA U 2017GODINI

                   U toku 2017godine Odboru za ljudska prava u Leskovcu za pravnu pomoc i pravne savete obratilo se 2376 ljudi, u proseku preko 76 mesecno.Od togvecina njih obratilo nam se licno dolaskom u kancelariju Odbora za koji su culi iz medija, od prijatelja ili korisnika nasih usluga, 11 korisnika  obratilo se telefonom, a 12 korisnika pismenim putem

                   Sto se tice nacionalne strukture korisnika nasih usluga najvise je pripadnika Srpske nacionalnosti, zatim jedna grupa pripadnika Bugarske nacionalnosti iz Bosilegrada i Surdulice, pripadnici Romske nacionalnosti iz Leskovca, Surdulice, Vranja i Beograda, tri pripadnika Albanske nacionalnosti od kojih dva iz Leskovca i jedan iz Medvedje i jedan Palestinac.

                   U izvestajnom periodu slucajevi 1253 korisnika po nasoj oceni bili su iz oblasti delatnosti Odbora,

                   korisnika, a pravnu pomoc koja nije iz oblasti rada Odbora trazilo je 112 korisnika.

                   Pravne savete u slucajevima iz oblasti delatnosti Odbora u izvestajnom periodu trazilo je i dobilo 1242 korisnika, a pravne savete u slucajevima koji nisu iz oblasti delatnosti Odbora u izvestajnom periodu trazilo je i dobilo 94 korisnika.                

                   Sto se tice strukture prava, gledano sa aspekta Deklaracije Generalne skupstine Ujedinjenih nacija povodom cijeg krsenja ili ugrozavanja su nam se korisnici u izvestajnom periodu obracali za pomoc i zastitu, ta struktura izgleda na sledeci nacin:

-cl.1 Deklaracije, pravo na postovanje ljudskog dostojanstva

-cl.3 Deklaracije, pravo na zivot slobodu i licnu bezbednost, –

-cl.5 Deklaracije, zabrana mucenja svirepog ili necovecnog ili ponizavajuceg postupanja ili kaznjavanja ljudi,

-cl.6 Deklaracije, – pravo na pravni subjektivitet

-cl.7 Deklaracije, pravo na jednaku zastitu zakona bez diskriminacije-

-cl.8 Deklaracije, pravo na efikasnu sudsku zastitu od dela krsenja osnovnih prava priznatih ustavom i zakonom

-cl.9 Deklaracije, zabrana proizvoljnog hapsenja i pritvaranja

-cl.10 Deklaracije, pravo na pravicno sudjenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom

-cl.12 Deklaracije, zabrana proizvoljnog mesanja u privatni zivot, porodicu stan prepisku i napadima na cast i ugled

-cl.13 Deklaracije, pravo na slobodu kretanja

-cl.17 Deklaracije, pravo na imovinu i zabrane samovoljnog lisenja imovine

-cl.19 Deklaracije, pravo na slobodu misljenja i izrazavanja misljenja

-cl.20 Deklaracije, pravo na slobodu mirnog zbora i udruzivanja

-cl.21 Deklaracije, pravo na ucestvovanje u upravljanju javnim poslovima i pravo svakog da na ravnopravnoj osnovi stupa u javnu sluzbu u svojoj zemlji

-cl.23 Deklaracije, pravo na rad i zadovoljavajuce uslove rada

-cl.24 Deklaracije, pravo na  odmor

-cl.25 Deklaracije, pravo na zadovoljavajuci zivotni standard i pravo na stan

-cl.26 Deklaracije, pravo na skolovanje

                   U izvestajnom periodu za potrebe korisnika nasih usluga napisali smo 58 tuzbe, 19 zalbe, 51 krivicne prijave, 82 Prituzbe po cl.34 Povelje o ljudskim i manjinskim pravima i gradjanskim slobodama  i cl.48 Ustava Republike Srbije, uglavnom na nerad i neefikasan rad sudova,  321 zahteva Inspekciji rada i Upravnoj inspekciji za odlaganje izvrsenja resenja poslodavaca kojima se krse pravo na rad i prava po osnovu rada, 3 zahteva za priznanje prava na Prigovor savesti, 12 podnesaka razne vrste, 23 predloga za ponavljanje prekrsajnih i krivicnih postupaka, 19 Zahtev za sprovodjenje istrage,

                   U izvestajnom periodu u razmatranje za zastupanje uzeli smo 69 slucajeva, a za zastupanje 58 slucajeva.

                   Iz izvestaja se evidentno vidi da nam se najveci broj korisnika javljao za pomoc i savete zbog krsenja prava na efikasnu sudsku zastitu i prava na pravicno sudjenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom, koja su vezana za rad sudova a manifestovala su se brojnim slucajevima u kojima Opstinski sud u Leskovcu krsenjem odredbe cl.4 Zakona o izvrsnom postupku, mesecima nije odlucivao po predlozima za odredjivanje privremenih mera, iako ga prednja odredba obavezuje na hitno postupanje u takvim slucajevima, protiv jos jednog sudije za krivicno delo Krsenje zakona od strane sudije.U radnim sporovima za koje Zakon o radu u cl.122 st.3, propisuje da moraju biti pravnosnazno zavrseni u roku od sest meseci od dana podnosenja tuzbe,

U Jablanickom okrugu koji je I predmet nase paznje belezimo veci broj primedbi na rad Opstinsko I Viseg suda u Leskovcu I pojedinih sudija na koje gradjani imaju primedbe ne njihov rad.Ovo belezimo jer se veci broj gradjana zalio na iste sudije iz oba suda.

Inace primetan je I animozitet kod pojedinaca na rad jedine nevladine organizacije koja se bavi problemima LGBT osoba u Leskovcu.To nas upucuje na zakljucak da svest gradjana jos nije razvijen do te mere da shvati da su to nasi gradjani ,nase komsije bez obzira na njihovu polnu orijentacije.Nismo zabelezili nijedan slucaj zalbe na rad lokalnog upravnog aparata I da nema zalbi na rad policije u gradu.

Posebno raduje  cinjenica da nije zabelezan nijedan slucaj diskriminacije romskog stanovnistva iako su njihovi problemi najvise vidljivi.

Dobrosaav Nesic,

Zakoniti zastupnik Odbora za ljudska prava Leskovac

Leskovac January 8th, 2018

ANNUAL REPORT OF THE HUMAN RIGHTS COMMITTEE IN LESKOVAC ON HUMAN RIGHTS IN THE TERRITORY OF JABLANICA AND A PART OF PCINJA DISTRICT, FROM THE ASPECT OF UN GENERAL ASSEMBLY DECLARATION ON HUMAN RIGHTS AND THE COMMITTEE’S WORK ON AFFIRMATION AND PROTECTION OF THOSE RIGHTS IN 2017

                   During 2017, 2376 people addressed the Committee for Human Rights for legal assistance and legal advice, over 76 a month on average. Most of them addressed us personally by coming to the office of the Committee of which they heard from the media, friends or users of our services, 11 users contacted us by telephone and 12 users by writing

                   As far as the national structure of the users of our services is concerned, the majority of the members is of the Serbian nationality, followed by a group of members of the Bulgarian nationality from Bosilegrad and Surdulica, members of the Roma nationality from Leskovac, Surdulica, Vranje and Beograd, three ethnic Albanians of whom two are from Leskovac and one from Medvedja, and one Palestinian.

                   In the reporting period, the cases of 1253 users, according to our estimate, were from the area of activity of the Committee,

                   and legal aid, which is not in the field work of the Committee, was requested by 112 users.

                   In the reporting period, legal advice in cases from the area of activity of the Committee was requested and received by 1242 users, and legal advice in cases that were not from the area of activity of the Committee was requested and received by 94 users.                  

                   Regarding the law structure, viewed from the aspect of the Declaration of the General Assembly of the United Nations on the occasion of the violation or endangerment, users have addressed us for assistance and protection in the reporting period, this structure looks like the following:

-art. 1 of the Declaration, the right to respect human dignity;

– art. 3 of the Declaration, the right to life, liberty and security of person;

– art. 5 of the Declaration, the prohibition of being subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;

– art. 6 of the Declaration, the right to recognition as a person before the law;

– art. 7 of the Declaration, the right to equal protection of the law without any discrimination;

– art. 8 of the Declaration, the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law;

– art. 9 of the Declaration, the prohibition to being subjected to arbitrary arrest, detention or exile;

– art. 10 of the Declaration, the right to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal;

– art. 12 of the Declaration, the prohibition to being subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, or to attacks upon his honor and reputation;

– art. 13 of the Declaration, the right to freedom of movement;

– art. 17 of the Declaration, the right to own property and the prohibition to being arbitrarily deprived of owned property;

– art. 19 of the Declaration, the right to freedom of opinion and expression;

– art. 20 of the Declaration, the right to freedom of peaceful assembly and association;

– art. 21 of the Declaration, the right to take part in the government and the right of equal access to public service in his country;

– art. 23 of the Declaration, the right to work and to just and favorable condition of work;

– art. 24 of the Declaration, the right to rest and leisure;

– art. 25 of the Declaration, the right to a standard of living adequate and the right to housing;

– art. 26 of the Declaration, the right to education.

                   In the reporting period, for the needs of the users of our services we wrote 58 lawsuits, 19 appeals, 51 criminal charges, 82 complaints under the Article 34 of the Declaration of Human and Minority Rights and Civil Liberty and the Article 48 of the Constitution of the Republic of Serbia, mainly on the averse and inefficient work of the courts, 321 requests to the Labor Inspectorate and the Administrative Inspection to postpone the execution of the employers’ decisions which violate the right to work and labor rights, 3 requests for the recognition of the right to Conscientious Objection, 12 submissions of various types, 23 proposals for a rerun of penal and infringement procedures, 19 requests for conducting an investigation.

                   In the reporting period, we took 69 cases in consideration for representation, and 58 for representation.

                   It is evident from the report that the largest number of users contacted us for help and advice for the violation of the right to an effective judicial protection and the right to an effective remedy by the independent and impartial tribunal, which are related to the work of the courts and were manifested in numerous cases in which the Municipal Court in Leskovac, by violating the provision of the Article 4 of the Law on Enforcement Procedure, had not decided on the proposals for determination of provisional measures for months, even though the foregoing provision obliges him to take urgent action in such cases, against another judge for a criminal offense Violation of law by a judge. In labor disputes for which the Labor Law in Article 122 paragraph 3 stipulates that they must be legally concluded within six month from the date of the lawsuit,

In the Jablanica District, which is the subject of our attention, we have recorded a larger number of complaints about the work of the Municipal and High Courts in Leskovac and some of the judges on whom citizens have complaints about their work. We record this because a large number of citizens complained on the same judges from both courts.

Anyhow, there has been a notable animosity of some individuals towards the work of one non-governmental organization that deals with the problems of LGBT people in Leskovac. This leads us to the conclusion that the consciousness of the citizens has not yet been developed to that extent when they can realize that they are our citizens, our neighbors, regardless of their sexual orientation. We have not recorded any complaints about the operation of the local administrative apparatus and that there are no complaints about the work of the police in the city.

We are particularly pleased by the fact that no cases of discrimination against the Roma population have been recorded, even though their problems are most visible.

Dobrosav Nesic,

Legal Representative of the Committee for Human Rights Leskovac

Godišnji izveštaj za 2016. – Annual report

Leskovac 08.03.2016. godine

GODISNJI IZVESTAJ ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA U LESKOVCU O STANJU LJUDSKIH PRAVA NA TERITORIJI JABLANICKOG I DELA PCINJSKOG OKRUGA, SA ASPEKTA DEKLARACIJE GENERALNE SKUPSTINE UN O LJUDSKIM PRAVIMA, I RADU ODBORA NA AFIRMACIJI I ZASTITI TIH PRAVA U 2016 GODINI

U toku 2016 godine Odboru za ljudska prava u Leskovcu za pravnu pomoc i pravne savete obratilo se 3376 ljudi.Od toga 3120 korisnika nasih usluga obratilo nam se licno dolaskom u kancelariju Odbora za koji su culi iz medija, od prijatelja ili korisnika nasih usluga,
Sto se tice nacionalne strukture korisnika nasih usluga najvise je pripadnika Srpske nacionalnosti, zatim jedna grupa pripadnika Bugarske nacionalnosti iz Bosilegrada i Surdulice, pripadnici Romske nacionalnosti iz Leskovca, Surdulice, Vranja i Beograda, tri pripadnika Albanske nacionalnosti od kojih dva iz Leskovca i jedan iz Medvedje i jedan Palestinac. Po prvi put su nam se javila za pravnu pomoc 14 migranata iz Iraka, Sirije i Avganistana
U izvestajnom periodu slucajevi 3221 korisnika po nasoj oceni bili su iz oblasti delatnosti Odbora, 123 korisnika nisu bili iz oblasti rada ovog Odbora.

Pravne savete u slucajevima iz oblasti delatnosti Odbora u izvestajnom periodu trazilo je i dobilo 242 korisnika,
Sto se tice strukture prava, gledano sa aspekta Deklaracije Generalne skupstine Ujedinjenih nacija povodom cijeg krsenja ili ugrozavanja su nam se korisnici u izvestajnom periodu obracali za pomoc i zastitu, ta struktura izgleda na sledeci nacin:

-cl.1 Deklaracije, pravo na postovanje ljudskog dostojanstva
-cl.3 Deklaracije, pravo na zivot slobodu i licnu bezbednost,
-cl.5 Deklaracije, zabrana mucenja svirepog ili necovecnog ili ponizavajuceg postupanja ili kaznjavanja ljudi,
-cl.6 Deklaracije, – pravo na pravni subjektivitet
-cl.7 Deklaracije, pravo na jednaku zastitu zakona bez diskriminacije
-cl.8 Deklaracije, pravo na efikasnu sudsku zastitu od dela krsenja osnovnih prava priznatih ustavom i zakonom
-cl.9 Deklaracije, zabrana proizvoljnog hapsenja i pritvaranja
-cl.10 Deklaracije, pravo na pravicno sudjenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom
-cl.12 Deklaracije, zabrana proizvoljnog mesanja u privatni zivot, porodicu stan prepisku i napadima na cast i ugled
-cl.13 Deklaracije, pravo na slobodu kretanja
-cl.17 Deklaracije, pravo na imovinu i zabrane samovoljnog lisenja imovine
-cl.19 Deklaracije, pravo na slobodu misljenja i izrazavanja misljenja
-cl.20 Deklaracije, pravo na slobodu mirnog zbora i udruzivanja
-cl.21 Deklaracije, pravo na ucestvovanje u upravljanju javnim poslovima i pravo svakog da na ravnopravnoj osnovi stupa u javnu sluzbu u svojoj zemlji
-cl.23 Deklaracije, pravo na rad i zadovoljavajuce uslove rada
-cl.24 Deklaracije, pravo na odmor
-cl.25 Deklaracije, pravo na zadovoljavajuci zivotni standard i pravo na stan
-cl.26 Deklaracije, pravo na skolovanje

Najveci broj nasih korisnika je trazio pomoc iz radnih odnosa.To su zaostala primanja otpustenih radnika iz propalih firmi Ili lose privatizovanih a koji nemaju sredstva da angazuju advokate.Takodje veliki broj njih ima neuplaceni radni staz ili nepovezan sa njihovim predhodnim radnim angazovanjem. Naime, to su radnici firmi nad kojima su pokrenuti stečajni postupci još pre 7 godina, I koji još uvek traju. Radnici su vodili parnične postupke pred Osnovnim sudom u Leskovcu, ishodovali pravnosnažne I izvršne presude na ime neisplaćenih minimalnih zarada kao I na ime uplate zakonom propisane doprinose , neisplaćenu otpremninu , regres za godišnji odmor, kao I troškove postupka sve sa zakonskom zateznom kamatom. Tuženici nisu dobrovoljno isplaćivali iznose određene presudama, te su radnici pokretali postupke izvršenja. Nad izvršnim dužnikom, tj. Firmama, otvoreni su stečajni postupci, I postupci izvršenja su prekinuti. Izvršni poverioci tj.radnici su prijavili potraživanja u stečajnom postupku, Privredni sud im je priznao I razvrstao u određeni isplatni red, najčešće treći ili četvrti. Evropski sud za ljudska prava u Strazburu zauzeo je stav da potraživanje radnika utvrđeno pravnosnažnom I izvršnom presudom predstavlja njihovu imovinu. Takodje Sud je zauzeo je stav da se postupci izvršenja I postupak stečaja posmatraju jedinstveno. Od 01.01.2016.godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. U skladu sa svim napred navedenim, napisali smo veliki broj Prigovora za ubrzavanje postupka, tužbi za naknadu nematerijalne štete , Ustavnih žalbi zbog povrede Ustavom zagarantovanih prava, kao I predstavke Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu zbog povrede Konvencije za zaštitu ljudskih prava I osnovnih sloboda I predviđenim Protokolima.

Iavilo nam se I desetine korisnika koji ne mogu da naplate svoja potrazivanja od strane pojedinih advokata.Naime drzava je po odluci Medjunarodnog suda iz Strazbura uplatila sredstva po odluci suda na racun advokata, ali neki advokati ta uplacena sredstva ne isplacuju svojim klijentima vec ih drze na svojim racunima I kako,kazu nasi klijenti nemaju nameru ni da im uplate jer to traje vise od godinu dana. Mi smo sa takvim stanjem obevestili Ministarstvo pravde.
Imali smo I nekoliko slucajeva prebijanja mladjih ljudi od strane nepoznatih pocinilaca koji pripadaju LGBT zajednici.Na nas savet oni su se organizovali u jednu odrzivu grupu I kako nemaju gde da se sastaju mi smo im omogucili sastanke u nasim prostorijama gde razgovaraju o svojim problemima.
Nema incidenata sa romskom populacijom koja je u nasem gradu velika ,sem problema sa zaposljavanjem ali to je problem I vecinskog srpskog stanovnistva. Lokalna vlast je uspela da smanji procenat nezaposljenosti ali to jos uvek nije dovoljno.
Vec trecu godinu nemamo prutuzbe na rad lokalnih organa vlasti I imamo samo reci hvale na rad gradonacelnika I njegovog kabineta. Ima sporadicnih zalbi na rad pojedinaca iz gradjevinske inspekcija,ali to smo prosledili Repubickim organima.
Ono sto zabrinjava je pojava migranata na ovoj balkanskoj ruti,gde pojedini prevoznici ilegalno prevoze migrante I kada im naplate prevoz ostavljaju ih duz auto puta Skoplje- Nis
I to u delu Grdelicke klisure I blize Leskovcu.

Zakoniti zastupnik Odbora,
Dobrosav Nesic

***

Leskovac March 08, 2016

AN ANNUAL REPORT OF THE COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS IN LESKOVAC ON THE STATE OF HUMAN RIGHTS ON THE TERRITORY OF JABLANICA DISTRICT AND PART OF PCINJA DISTRICT, FROM THE ASPECT OF UN GENERAL ASSEMBLY DECLARATION ON HUMAN RIGHTS, AND THE COMMITTEE’S WORK ON THE AFFIRMATION AND PROTECTION OF THOSE RIGHTS IN 2016.

In the course of 2016, to the Committee for Human Rights in Leskovac, 3376 people approached for legal assistance and legal advice. Of those, 3120 users of our services contacted us personally in our office of the Committee, for which they heard from the media, or from their friends or from other users of our services.
Regarding the national structure of the users of our services, most members are of Serbian nationality, followed by a group of users of Bulgarian nationality from Bosilegrad and Surdulica, then members of Roma nationality from Leskovac, Surdulica, Vranje and Belgrade, three users of Albanian nationality of which two are from Leskovac and one from Medvedja, and one Palestinian. For the first time, 14 migrants from Iraq, Syria and Afghanistan approached to us for legal aid.
In the reporting period, 3221 cases of users were, based on our assessment, in the Committee’s field of expertise, 123 users were not in the field of this Committee.
In the reporting period, 242 users has sought and received legal advice in cases from the Committee’s field.
As for the structure of the rights, viewed from the point of the Declaration of the United Nations General Assembly, our users have sought help and protection because of its violation or threatening, that structure looks as following:
– Article 1 of the Declaration, the right to human dignity,
– Article 3 of the Declaration, the right to life, liberty and security of person,
– Article 5 of the Declaration, no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,
– Article 6 of the Declaration, the right to recognition everywhere as a person before the law,
– Article 7 of the Declaration, the right to equal protection of the law without any discrimination,
– Article 8 of the Declaration, the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law,
– Article 9 of the Declaration, no one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile,
– Article 10 of the Declaration, everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal,
– Article 12 of the Declaration, no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attack upon his honor and reputation,
– Article 13 of the Declaration, the right to freedom of movement
– Article 17 of the Declaration, the right to own property and no one shall be arbitrarily deprived of his property,
– Article 19 of the Declaration, the right to freedom of opinion and expression,
– Article 20 of the Declaration, the right to freedom of peaceful assembly and association,
– Article 21 of the Declaration, the right to take part in the government of his country and the right of equal access to public service in his country,
– Article 23 of the Declaration, the right to work and to just and favorable conditions of work,
– Article 24 of the Declaration, the right to rest,
– Article 25 of the Declaration, the right to a standard of adequate living and housing,
– Article 26 of the Declaration, the right to education.

Most of our users asked for help related to work. Those are residual incomes of the laid-off workers of bankrupt companies or poorly privatized and who do not have the means to hire lawyers. Also, many of them have unpaid employment status or are unrelated to their previous employment. Namely, those are the workers of the companies on which bankruptcy proceedings were initiated 7 years ago, and which are still ongoing. Workers have initiated civil proceedings before the Municipal court in Leskovac, they brokered final and enforceable judgment for unpaid minimum wages as well as payments of the statutory contributions, unpaid severance pay, the regress for annual leave, as well as all the costs of the proceeding with the statutory default interest. Defendants have not voluntarily paid the amount determined by the judgment, so the workers had to initiate enforcement proceedings. Bankruptcy proceedings were launched against the judgment debtor, i.e. Companies, so the enforcement proceedings were discontinued. Executive creditors, i.e. workers, have filed claims in the bankruptcy proceeding and the Commercial court had acknowledged and sorted it into a certain payout order, usually the third or fourth. The European Court of Human Rights in Strasbourg assumed an attitude that workers’ claims determined by a final and enforceable judgment constitute their property. Also, the Court assumed an attitude that the enforcement proceedings and bankruptcy proceedings are uniquely observed. From January 01, 2016, the Law on the protection of the right to trial came into effect within a reasonable timeframe. According to all mentioned above, we wrote a large number of Complaints for accelerating proceedings, lawsuits for non-pecuniary damage, the Constitutional complaints for the violation of Constitutionally guaranteed rights, as well as the petitions to European Court of Human Rights in Strasbourg for violation of the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms as amended by Protocols.
Dozens of users came to us who cannot collect their claims from certain lawyers. Namely, the country, according to the decision of the International Court in Strasbourg, paid the funds by court decision to lawyers’ accounts, but some lawyers did not pay to their clients these deposited funds, but kept them on their account and, as our clients say, had no intention to pay because it has lasted for over a year and it is still ongoing. We have informed the Ministry of justice about this situation. We have had several cases where young people, who belong to the LGBT community, have been beaten by unknown perpetrators. On our advice, they organized themselves into a viable group, and because they had no place to meet, we allowed them to have meetings in our rooms where they can talk about their problems.
There were no incidents with Roma population, which is large in our city, except a problem with employment, but that is also a problem for the Serbian population, which is the majority in the city. The local government has managed to reduce the percentage of unemployment but it is still not enough.
For the third year, we have had no complaint about the work of local authorities and we had only words of praise on the work of the Mayor and his cabinet. There are sporadic complaints on the work of individuals from the Department of Building Inspection, but we forwarded them to the Republic authorities.
The thing that worries us is the appearance of migrants on this Balkan route, where certain transporters have been illegally transporting migrants, and after charging them the transport, they leave them along the highway Skopje-Nis near the Grdelica Gorge and Leskovac.

Legal representative of the Committee,
Dobrosav Nesic

Godišnji izveštaj za 2015. – Annual report

Leskovac, mart 2016. godine

GODISNJI IZVESTAJ ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA U LESKOVCU O STANJU LJUDSKIH PRAVA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA I JABLANICKOG OKRUGA,SA ASPEKTA DEKLARACIJE GENERALNE SKUPSTINE UN O LJUDSKIM PRAVIMA I RADU ODBORA NA AFIRMACIJI I ZASTITI TIH PRAVA U 2015.GODINI.

U toku 2015.godine Odboru se za pravnu pomoc I pravne savete obratilo 3990 korisnika , dolaskom u nase prostorije, telefonom ili putem elektronske poste.

Nacionalna struktura korisnika je najvecim delom srpske nacionalnosti, albanske, romske I dva arapske nacionalnosti. Pravne savete iz nase delatnosti pruzili smo za 3331 nasih korisnika.

Najveci broj trazioca pravne pomoci, ili njih 2781, su iz clana 23 Deklaracije UN a tice se prava na rad I zadovoljavajuce uslove rada.

Iz clana 5 Deklaracije UN o zabrani mucenja, svirepog ili necovecnog I ponizavajuceg postupanja I kaznjavanja imali smo 31 slucaj,I svi su slucajevi sa teritorije republike Srbije a samo 2 iz naseg okruga.

Iz clana 10 Deklaracije, pravo na pravicno sudjenje u razumnom roku, bilo je 131 slucajeva.

Iz clana 17 Deklaracije, pravo na imovinu I zabrana samovoljnog lisenja imovine, bilo je 58 slucajeva.

Iz clana 7 Deklaracije, pravo na pravicno sudjenje pred nezavisnim I nepristrasnim sudom, bilo je 186 slucajeva.

Iz clana 3 Deklaracije, pravo na zivot,slobodu I licnu bezbednost, bilo je 33 slucaja.

Iz clana 1 Deklaracije, pravo na postovanje ljudskog dostojanstva, bilo je 111 slucaja.

Dali smo preko 3000 pravnih saveta I upustava za postupanja pred sudovima na teritoriji Repubilke Srbije koji ne ulaze u ovu evidenciju, zbog prevelikog broja korisnika a malog broja nasih saradnika.

U okviru izvestajnog perioda I broja korisnika napisali smo 72 tuzbe raznim sudovima, 125 zalbi na razne odluke sudova, 51 Prituzbu po clanu 34 Povelje o ljudskim I manjinskim pravima Republike Srbije, iz clana 48 Ustava RS na nerad I neefikasan rad sudova 31 zalbu, 244 podnesaka raznih vrsta, 55 predloga na ponavljanje prekrsajnih I krivicnih postupaka, 5 zahteva za sprovodjenje istraga I 9 predstavki Medjunarodnom sudu za ljudska prava u Strazburu.

U izvestajnom period nemamo nijednu prituzbu na rad gradskih vlasti I njihovih tela ali ima 23 prituzbe na rad Republickih inspekcijskih organa.

U izvestajnom periodu grad je iz budzetske linije 481 pomogao rad Odbora sa tendencijom pruzanja pomoci I u narednom periodu.

Saradnja Odbora sa rukovodstvom grada je na zadovoljavajucem nivou I postoji visok stepen razumevanja na obostrano zadovoljstvo.

Zakoniti zastupnik Odbora,

Dobrosav Nesic

****

Leskovac,March, 2016-04-30

COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS – LESKOVAC’S ANNUAL REPORT ON THE CONDITION OF HUMAN RIGHTS ON THE TERRITORY OF THE TOWN OF LESKOVAC AND JABLANICA DISTRICT FROM THE ASPECT OF UN GENERAL ASSEMBLY DECLARATION ON HUMAN RIGHTS AND THE WORK OF THE COMMITTEE ON THE AFFIRMATION AND PROTECTION OF THESE RIGHTS IN 2015

3,990 users asked the Committee for human rights for legal help and advice, by coming to our office, over the phone or via email.

The national structure of the users very mainly of Serbian nationality, Albanian, Roma and two Arabs. We gave legal advice from our field of interest to 3,331 user.

The biggest number of those who asked legal help, that is 2,781, were from the article 23 of the UN Declaration, that is the right to work and have satisfying working conditions.

From the article 5, of the UN Declaration on banning torture and other cruel and inhuman and humiliating actions and punishments, we had 31 case and all the cases were from the territory of Serbia and two from our district.

From the article 10 of the UN Declaration, the right to a fair trial within reasonable time, there were 131 case.

From the article 17 of the UN Declaration, the right t property and banning of arbitrary deprivation of property, there were 58 cases.

From the article 7 of the UN Declaration, the right to a fair trial before an impartial and independent court, there were 186 cases.

From the article 3 of the UN Declaration, the right to life, freedom and personal safety, there were 33 cases.

From the article 1 of the UN Declaration, the right to respect for human dignity, there were 111 cases.

We gave over 3,000 legal advice and instructions for acting before courts on the territory of Serbia which are not part of this list, due t a large number of users and a small number of associates.

Within the reporting period and the number of users we wrote 72 lawsuits to different courts, 125 complaints to various court decisions, 51 petition according to the article 34 of the Charter on human rights and minority rights of the Republic of Serbia, from the article 48 of the Republic of Serbia Constitution against the nonworking and inefficiency of courts – 31 complaint, 244 various petitions, 55 propositions for repeating misdemeanor and criminal proceedings, 5 motions for investigations and 9 petitions to the International court on Human Rights in Strasbur.

Within the reproting period we did not receive any complaints against the local authorities apart from the complaints against the Repblic Inspection .

During the reporting period, the town of Leskovac, from the 481 budget line supported the work of the Committee and there is a tendency of further support in the upcoming period.

The cooperation with the leadership of the town is on a satisfactory level and there is a high degree of mutual understanding.

Legal representative od the Committee,

Dobrosav Nesic

Godišnji izveštaj za 2014. – Annual report

GODISNJI IZVESTAJ ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA U LESKOVCU O STANJU LJUDSKIH PRAVA NA TERITORIJI JABLANICKOG OKRUGA SA ASPEKTA DEKLARACIJE GENERALNE SKUPSTINE UN O LJUDSKIM PRAVIMA I RADU ODBORA NA AFIRMACIJI I ZASTITI TIH PRAVA U 2014 GODINI.

Tokom 2014.godine Odboru za ljudska prava u Leskovcu za pravnu pomoc I pravne savete obratila su se 3811 korisnika,od tog broja oko 3000 korisnika nasih usluga obratilo nam se licno,dolaskom u kancelariju Odbora dok se preostali broj korisnika javio telefonom,mejlom ili pismom.

Nacinalna struktura korisnika je najvecim delom srpske nacionalnosti,zatim romske,albanske I cetiri arapske nacionalnosti.

Pravne savete iz delatnosti Odbora pruzili smo za 2986 nasih korisnika.

Sa aspekta Deklaracije Generalne Skupstine Ujedinjenih Nacija korisnici koji su nam se obracali za pomoc je sledeca:

Cl.3 Deklaracije,pravo na na zivot ,slobodu I licnu bezbednost-183 slucajeva

Cl.1 Deklaracije pravo na postovanje ljudskog dostojanstva-105 slucajeva

Cl.5 Deklaracije,zabrana mucenja,svirepog ili necovecnog ili ponizavajuceg postupanja ili kaznjavanja ljudi- 29 slucajeva

Cl.6 Deklaracije,pravo na pravni subjektivitet-355 slucajeva

Cl.7 Deklaracije,pravo na jednaku zastitu zakona bez diskriminacije-122 slucajeva

Cl. 8 Deklaracije, pravo na efikasnu sudsku zastitu od dela krsenja osnovnih prava priznatih Ustavom I zakonom-359 slucajeva

CL.9 Deklaracije,zabrana proizvoljnog hapsenja I pritvaranja-12 slucajeva

Cl.10 Deklaracije, pravo na pravicno sudjenje pred nezavisnim I nepristrasnim sudom-330 slucajeva

Cl.12 Deklaracije, zabrana proizvoljnog mesanja u privatni zivot, porodicu, stan, prepisku I napadima na cast I ugled-71 slucajeva

Cl.13 Deklaracije, pravo na slobodu kretanja – 29 slucajeva

Cl.17 Deklaracije, pravo na imovinu I zabrana samovoljnog lisenja imovine- 105 slucajeva

  • Deklaracije, pravo na slobodu misljenja I izrazavanje misljenja-14 slucajeva

  • Deklaracije, pravo na slobodu mirnog izbora I udruzivanja-5 slucajeva

  • Deklaracije, pravo na ucestvovanje u upravljanju u javnim poslovima I pravo svakoga da na ravnopravnoj osnovi stupa u javnu sluzbu u svojoj zemlji- 13 slucajeva

Cl.23 Deklaracije, pravo na rad I zadovoljavajuce uslove rada-1593 slucajeva

Cl.24 Deklaracije, pravo na odmor – 18 slucajeva

Cl.25 Deklaracije, pravo na zadovoljavajuci zivotni standard I pravo na stan- 463 slucajeva

Cl.26 Deklaracije, pravo na skolovanje- 5 slucajeva.

U izvestajnom periodu za potrebe korisnika nasih usluga napisali smo 133 tuzbe, 81 zalbu, 205 krivicne prijave, 156 Prituzbe po cl.34 Povelje o ljudskim I manjinskim pravima Republike Srbije I cl.48 Ustava Republike Srbije, na nerad I neefikasan rad sudova, 350 zahteva inspekciji rada, 155 podnesaka razne vrste, 61 predlog za ponavljanje prekrsajnih I krivicnih postupaka, 3 zahteva za sprovodjenje istrage, 16 predstavke Medjunarodnom sudu za ljudska prava u Strazburu.

U izvestajnom periodu nam se javio najveci broj korisnika za pomoc zbog dugog trajanja postupka I neizvrsenih presuda iz lose privatizovanih firmi, kojima nisu isplacene plate I porezi I doprinosi po pravnosnaznim I izvrsnim presudama.

Takodje veliki broj korisnika se zalio na neefikasnu sudsku zastitu zbog krsenja prava na pravicno sudjenje pred nepristrasnim I nezavisnim sudom.

Imajuci u vidu da jug Srbije I grad Leskovac spada u kategoriju najsiromasnijih mesta u Srbiji, gde po najnovijim statistikama ima preko 40.000 nezaposljenih , sto je nasledjeno stanje, u gradu zivi 10 000 – 12 000 roma od kojih nemamo prituzbe na diskriminaciju vec na siromastvo, nezaposljenost I lose uslove zivljenja.

U izvestajnom periodu nemamo prituzbe na rad gradskih vlasti osim prituzbe na rad gradske uprave za inspekcijske poslove.

Takodje u toku 2014.godine grad je iz budzetske linije 481 finansijski pomagao udruzenja I druge vrste organizacija sto se nastavlja I u 2015.godini.

Saradnja Odbora za ljudska prava sa gradskim vlastima je na zadovoljavajucem nivou, takodje sa policijom I drugim javnim institucijama.

Zakoniti zastupnik Odbora

ANNUAL REPORT OF THE COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS IN LESKOVAC ABOUT THE CURRENT STATE OF HUMAN RIGHTS ON THE TERRITORY OF JABLANICA AND PCINJA DISTRICT IN RELATION TO THE DECLARATION OF THE UN GENERAL ASSEMBLY OF HUMAN RIGHTS AND THE WORK OF THE COMMITTEE DIRECTED TOWARDS THE AFFIRMATION AND PROTECTION

During the reporting year,  3,811 users asked the Committee for Human Rights Leskovac for legal help and advice.  Majority, 3, 800 users of our services came to our office personally while the remaining users contacted us by phone, e-mail or letter.

Most of the users are Serbian nationality, but there were a few Roma, Albanian and 4 Arab nationalities.

We provided legal advise from the Committee’s field to 2,986 users.

From the aspect of UN Declaration we were asked for help in the following:

Article 13, the right to life, freedom and personal safety – 183 cases

Article 1, the right to respect of human dignity – 105 cases

Article 5, ban on torture, cruel or inhuman or humiliating actions or punishment of people – 29 cases

Article 6, the right to legal subjectivity – 355 cases

Article 7,  the right to equal law protection without discrimination – 122 cases

Article 8, the right to efficient court protection from the violation of human rights as recognized by the Constitution and law, 359 cases

Article 9, ban on arbitrarily arrest and confinement – 12 cases

Article 10, the right to objective trial before an  independent and impartial court – 330 cases

Article 12, ban on arbitrarily interference into personal life, family, apartment, correspondence and attack on honour and respect – 71 case

Article 13, the right to freedom of movement – 29 cases

Article 17, the right to property and ban on arbitrarily deprivation of property – 105 cases

Article 19, the right to freedom of opinion and expressing opinion – 14 cases

Article 20, the right to peaceful assembly  and association – 5 cases

Article 21, The right to participate and take part in public service and the right of an individual to equally access public service in their country – 13 cases

Article 23. the right to work and have satisfying working conditions – 1,593 cases

Article 24, the right to have a rest and holiday – 18 cases

Article 25, the right to satisfying standard of living and the right to housing – 463 cases

Article 26, the right to education – 5 cases

Within the reporting period, for the needs of our users, we wrote 133 complaints, 81 appeals, 205 criminal charges, 156 complaints according to article 34 of the Charter on human and minority rights of the Republic of Serbia and article 48 of the Constitution of the Republic of Serbia for non-functioning and inefficient working of courts, 350 requests to Working inspection, 155 petition of various kinds, 61 suggestions for repetition of misdemeanor and criminal proceedings, 3 requests for conducting an investigation and 16 petitions to the International court for human rights in Strasbour.

We received a number of complaints by numerous users, from  badly privatised companies, about the length of proceedings and non-execution of verdicts. The complaints were about not getting pays, taxes and contributions although the verdicts became in effect and enforceable.

Also a vast number of users complained about inefficient court protection because of the violation of the right to a fair trial before an impartial and independent court.

Having in mind the fact that the south of Serbia and the town of Leskovac falls into the category of poorest places in Serbia, with, according to the latest statistics,  over 40,000 unemployed, which is an inherited situation, there are about 10, 000 to 12,000 Roma from whom we did not get complaints about discrimination but against poverty, unemployment and bad living conditions.

During the reporting period we did not get complaints about the work of the town’s authorities expect on the work of the town’s department for inspections.

Also, during 2014, the town, from the budget line 481 financially supported association and other organizations which continues in 2015.

The cooperation of the Committee for Human Rights Leskovac with the town authorities is on a satisfactory level as is with the police and other public institutions.

Legal representative of the Committee