May, 2018

now browsing by month

 

Saopštenje za javnost / Press Release

 SAOPSTENJE ZA JAVNOST

Pre nekoliko godina sam kao zakoniti zastupnik Odbora za ljudska prava Leskovac kritikovao rad člana Gradskog veća Leskovca Božidara Vučkovica i rekao da on kao dugogodišnja vedeta Socijalisticke partije i poslušnik haškog robijaša Slobodana Milosevića nije pogodna ličnost da u ime gradjana Leskovca prima delegaciju višenacionalnog grada Novog Pazara. U toku 2016 godine mi je stigla tužba od strane B.Velickovića za “uvredu casti i ugleda ali i psihičkog bola koji je pomenuti navodno imao.

U mom odgovoru na tužbu pozvao sam se na Ustav Republike Srbije iz člana 46 koji daje pravo na slobodu mišljenja i izražavanja.

Pozvao sam se i na član 8 Zakona o javnom informisanju koji daje za pravo svim gradjanima da kritikuje rad funkcionera koji su u obavezi da trpe iznošenje kritičkih mišljenja i politiku koju sprovode bez obzira da li se oseca lično pogodjenim kritikom koja se odnosi na njega.

Takodje sam pomenuo i odluku Suda za ljudska prava iz Strazbura br.27935 u kojoj se kaže da nosioci politickih funkcija mora da imaju veću toleranciju na kritike koje se odnose na njihov rad.

I na kraju sam se pozvao na član 19 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Generalne skupstine UN, koji takodje daje za pravo na kritiku funkcionera i da onaj koji kritikuje ne bude uznemiravan zbog toga.

Osnovni sud u Leskovcu nije ništa od navedenog uvažio već je presudio da sam kriv i obavezao me da platim negde oko 1000 Evra troškove sudjenja.

Ja sam se zalio Višem sudu u Leskovcu i sud je potvrdio “moju krivicu” i ja sam uplatio pomenutu sumu. Kako je Božidaru Vučkovicu suma koju sam platio mala u žalbi koju je podneo tražio je još novaca i juce sam dobio presudu Višeg suda u Leskovcu da platim jos oko 1000 Evra, jer mu je nekakav ugled ukaljan I trpeo je psihički pritisak na objavljeno saopštenje.

To je danas leskovačko pravosudje, i kakav primer daje gradjanima koji se odluče da kritikuju predstavnike vlasti, kada se predstavnik jedne od najstarijih NVO u Srbiji (22 godine rada) drastično kažnjava za mišljenje o nečijem radu a sud ne uvažava Zakone sopstvene države a još manje medjunarodno pravosudje.

Dobrosav Nesic,zakoniti zastupnik Odbora za ljudska prava Leskovac

PRESS RELEASE

A few years ago, as a legal representative of the Committee for Human Rights, Leskovac criticized the work of the member of the Town Council of Leskovac, Bozidar Vuckovic, and said that he, as a long-standing Socialist Party and the Hague Commissar of Slobodan Milosevic, is not a suitable person to receive a delegation of the more national city of Novi Pazar , I. During the year 2016, I was sued by B.Velickovic for “insulting the honor and reputation, but also the psychological pain that the alleged alleged had had.

In my response to the lawsuit, I called for the Constitution of the Republic of Serbia from Article 46 which gives the right to freedom of thought and expression.

I also referred to Article 8 of the Law on Public Information, which gives all citizens the right to criticize the work of officials who are obliged to endure criticism and the policy they are pursuing, regardless of whether they feel a personally affected criticism related to him.

I also mentioned the decision of the Human Rights Court in Strasbourg no.27935, which states that the holders of political functions must have greater tolerance for criticism of their work.

Finally, I referred to Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights of the UN General Assembly, which also gives the right to criticize the functionaries and that the critic who criticizes is not disturbed by it.

The Basic Court in Leskovac did not take any of the foregoing, but it decided that I was guilty and obliged me to pay around 1000 Euro of trial costs.

I sued the High Court in Leskovac and the court confirmed “my guilt” and I paid that sum. How I asked Bozidar Vuckovic about the sum I paid for in the complaint he submitted was more money. And yesterday I received the verdict of the High Court in Leskovac to pay another 1000 Euros, because some kind of reputation was cunning and he suffered a psychological pressure on the published announcement.

This is today’s Leskovac judiciary, and what kind of example it gives citizens who decide to criticize representatives of the government, when a representative of one of the oldest NGOs in Serbia (22 years of work) is drastically punished for thinking about some work, and the court does not apply the laws of their own state and even less international justice.

Dobrosav Nesic, legal representative of the Committee for Human Rights Leskovac